Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych (zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach podstron serwisu). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies uniemożliwi zbieranie statystyk o odwiedzinach strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.
X
w
 

STRONA GŁÓWNA


REKRUTACJA:

Rekrutacja 2017/2018
Regulamin rekrutacji


O SZKOLE:

O szkole
Historia i patron szkoły
Grono pedagogiczne
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Doradca zawodowy
Biblioteka


Z ŻYCIA SZKOŁY:

Aktualności szkolne
Klasa policyjna 2016
Klasa policyjna 2017
Klasa wojskowa 2017
Klasa medialna z promocją zdrowia
Wydarzenia sportowe
Konkursy i olimpiady
Akcje i projekty
Projekt comenius
Samorząd szkolny
Gazetka szkolna
Odczyty meteo


DOKUMENTY:

Statut
PSO
Wymagania edukacyjne
Regulamin wycieczek
Raporty ewaluacji
Regulamin klasy mundurowej


UCZEŃ I RODZIC:

Kalendarz roku szkolnego
Spotkania z rodzicami
Dzwonki
Wykaz podręczników
Zajęcia pozalekcyjne
Egzamin maturalny


ABSOLWENCI:

50-lecie Szenwalda
Wspomnienia


PARTNERZY: 

REGULAMIN REKRUTACJI

2017-06-08 14:49:18 | Zamieścił: Piotr
Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do III LO
w roku szkolnym 2017/2018
 

Podstawa prawna

 Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

 5. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-RO.110.2.12.2017 z dnia 28 lutego 2017 r w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017.

 6. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

Informacje ogólne

 1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej prowadzona jest w systemie elektronicznym
 2. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum i rejestrują się na stronie http://www.slaskie.edu.com.pl

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • 19 maja – 19 czerwca 2017 r.  ( do godz. 12.00 ) – składanie odpowiednich wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszej.
 • 23 czerwca – 27 czerwca 2017 r. ( do godz. 15:00 ) – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 7 lipca 2017 r. ( godz. 10:00 ) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na klasy.
 • 7 lipca – 13 lipca 2017 r. ( godz. 15:00 ) potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 14 lipca 2017 r. ( godz. 10:00 )–ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły i nieprzyjętych do szkoły.
 • 14 lipca - 16 sierpnia 2017 r. – prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podanie o przyjęcie kandydata do szkoły,
 • świadectwo lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie lub potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą.

 Zasady przyznawania punktów obowiązujące w trakcie rekrutacji w III Liceum Ogólnokształcącym im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej.

 

Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może otrzymać: 200.

 

Przyznaje się je za:

 • egzamin gimnazjalny – do 100 punktów (wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2; wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2
 • oceny na świadectwie – do 72 punktów – obliczanych według skali:

dopuszczający 2 punkty

dostateczny 8 punktów

dobry 14 punktów

bardzo dobry 17 punktów

celujący 18 punktów

 • pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne ( jak w przypadku języka polskiego ) 18 punktów.
 • drugie wybrane zajęcia edukacyjne ( jak w przypadku języka polskiego ) – 18 punktów.
 • trzecie wybrane zajęcia edukacyjne ( jak w przypadku języka polskiego ) 18 punktów.

Przedmioty brane pod uwagę w czasie kwalifikacji na poszczególne kierunki, z których oceny przeliczane są na punkty:


- mundurowy - policyjny: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

- mundurowy - wojskowy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

- ogólny z promocją zdrowia: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

- ogólny społeczno - medialny: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę w czasie rekrutacji

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 ustawy:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  4 punkty

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów,

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  7 punktów

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -3 punkty

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  2 punkty

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

-  międzynarodowym – 4 punkty

-  krajowym – przyznaje się 3 punkty

-  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

-  powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów;
 • stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 3 punkty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.

 

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym - przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

 

Niezależnie od liczby uzyskanych punktów przyjmujemy kandydatów będących laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie konkursów organizowanych przez kuratora oświaty.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru innego kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 3, niż liczba wolnych miejsc w III Liceum Ogólnokształcącym brane są pod uwagę  następujące kryteria:

-  Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),

-  Niepełnosprawność kandydata,

-  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-  Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

Kandydaci  do  szkoły  ponadgimnazjalnej,  którzy  ukończyli  szkołę  za  granicą,  równorzędną polskiemu publicznemu  gimnazjum,  przyjmowani  są  do  szkoły  ponadgimnazjalnej  na  podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,  na  podstawie  sumy  lat  nauki  szkolnej  ucznia. Wymienieni  kandydaci  nie  biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Informacje  o  szkołach  ponadgimnazjalnych  i  dostępnych  formach  kształcenia  pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

Rodzicom  kandydatów  nieprzyjętych  przysługuje  w  terminie  7dni  ,od  podania  do  wiadomości publicznej listy przyjętych do szkoły, prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do dyrektora  szkoły. Składanie  wniosków o sporządzenie  uzasadnienia  odmowy przyjęcia do szkoły, przygotowanie  i  wydanie  uzasadnień  odmowy  przyjęcia,  składanie  do dyrektora  odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U.2015, poz. 2156 z późn.zm.) w terminach określonych w tej ustawie.

2016-03-09 13:58:17 | Zamieścił: Izabela
Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do III LO
w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna

 Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest w oparciu o:

 1.  Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015, poz. 2156 z późn.zm.)  
 2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,  składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 3.  Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016

Informacje ogólne

 1.  Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej prowadzona jest w systemie elektronicznym
 2.  Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum i rejestrują się na stronie http://www.slaskie.edu.com.pl

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • 6 maja – 21 czerwca 2016 r.  ( do godz. 12.00 ) – składanie odpowiednich wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszej.
 • 24 czerwca – 28 czerwca 2016 r. ( do godz. 15:00 ) – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 15 lipca 2016 r. ( godz. 10:00 ) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na klasy.
 • 15 lipca – 21 lipca 2016 r. ( godz. 12:00 ) potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 22 lipca 2016 r. ( godz. 9:00 )–ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły i nieprzyjętych do szkoły.
 • 22 lipca - 31 sierpnia 2016 r. – prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podanie o przyjęcie kandydata do szkoły,
 • świadectwo lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie lub potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą.

 Zasady przyznawania punktów obowiązujące w trakcie rekrutacji w III Liceum Ogólnokształcącym im. Lucjana Szenwalda w Dąbrowie Górniczej.

 

Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może otrzymać: 200.

 

Przyznaje się je za:

 • egzamin gimnazjalny – do 100 punktów (wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2; wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08 oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12).
 • oceny na świadectwie – do 80 punktów – obliczanych według skali:

dopuszczający 2 punkty

dostateczny 8 punktów

dobry 12 punktów

bardzo dobry 16 punktów

celujący 20 punktów

 • pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne ( jak w przypadku języka polskiego ) 20 punktów.
 • drugie wybrane zajęcia edukacyjne ( jak w przypadku języka polskiego ) – 20 punktów.
 • trzecie wybrane zajęcia edukacyjne ( jak w przypadku języka polskiego ) 20 punktów.

Przedmioty brane pod uwagę w czasie kwalifikacji na poszczególne kierunki, z których oceny przeliczane są na punkty:


- mundurowy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

- coachingowy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

- matematyczno - przyrodniczy e-politechniczny: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę w czasie rekrutacji

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów,

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum):

-  międzynarodowym – 4 punkty,

-  krajowym – przyznaje się 3 punkty,

-  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

-  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 13 punktów;
 • stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 2 punkty (konieczny wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów.

 

Niezależnie od liczby uzyskanych punktów przyjmujemy kandydatów będących laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureatami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego wymienionego w wykazie konkursów organizowanych przez kuratora oświaty.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru innego kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 3, niż liczba wolnych miejsc w III Liceum Ogólnokształcącym brane są pod uwagę  następujące kryteria:

-  Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),

-  Niepełnosprawność kandydata,

-  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-  Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.


Kandydaci  do  szkoły  ponadgimnazjalnej,  którzy  ukończyli  szkołę  za  granicą,  równorzędną polskiemu
publicznemu  gimnazjum,  przyjmowani  są  do  szkoły  ponadgimnazjalnej  na  podstawie świadectwa ( zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,  na  podstawie  sumy  lat  nauki  szkolnej  ucznia. Wymienieni  kandydaci  nie  biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Informacje  o  szkołach  ponadgimnazjalnych  i  dostępnych  formach  kształcenia  pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

Rodzicom  kandydatów  nieprzyjętych  przysługuje  w  terminie  7dni  ,od  podania  do  wiadomości publicznej listy przyjętych do szkoły, prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do dyrektora  szkoły. Składanie  wniosków o sporządzenie  uzasadnienia  odmowy przyjęcia do szkoły, przygotowanie  i  wydanie  uzasadnień  odmowy  przyjęcia,  składanie  do dyrektora  odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U.2015, poz. 2156 z późn.zm.) w terminach określonych w tej ustawie.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty