Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych (zbieranie informacji o Twoich odwiedzinach podstron serwisu). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies uniemożliwi zbieranie statystyk o odwiedzinach strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.
X
w
 

STRONA GŁÓWNA


REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji
Klasy w gimnazjum


O SZKOLE:

O szkole
Historia i patron szkoły
Grono pedagogiczne
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Doradca zawodowy
Biblioteka
Świetlica
Jadłospis


Z ŻYCIA SZKOŁY:

Aktualności szkolne
Wydarzenia sportowe
Konkursy i olimpiady
Akcje i projekty
English at school
ITN
Samorząd szkolny
Odczyty meteo


DOKUMENTY:

Statut
Wymagania edukacyjne
PSO
Regulamin wycieczek
Raporty ewaluacji


UCZEŃ I RODZIC:

Kalendarz roku szkolnego
Spotkania z rodzicami
Dzwonki
Wykaz podręczników
Zajęcia pozalekcyjne
Egzamin gimnazjalny
Zestawy powtórkowe


PROJEKTY:

 

REGULAMIN REKRUTACJI

2016-03-06 15:49:03 | Zamieścił: Piotr

TERMINY   I   WARUNKI   REKRUTACJI   UCZNIÓW

DO   KLAS   PIERWSZYCH   GIMNAZJUM   NR 6

W   DĄBROWIE   GÓRNICZEJ   W   ROKU   SZKOLNYM   2016/2017

 

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie na podstawie zgłoszenia

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem naszego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 

 I.    INFORMACJE   DLA   ABSOLWENTÓW   SZKÓŁ   PODSTAWOWYCH  ZAMIESZKAŁYCH W  OBWODZIE   GIMNAZJUM    NR 6

1.Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum jest :

a. Złożenie w sekretariacie gimnazjum zgłoszenia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów/.

Wzór zgłoszenia znajduje się poniżej ( do pobrania ) oraz jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie można składać już od 01marca 2016 roku.

 

b. Przedstawienie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (w pierwszym tygodniu po zakończeniu zajęć dydaktycznych)

 

2. W dniu 22 lipca 2016 roku  zostanie wywieszona lista uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 6 przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

Nabór do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017  odbywa się również drogą elektroniczną.

strona do logowania: www.dabrowagornicza.gimnazja.vnabor.pl

Wzór zgłoszenia do obwodowego Gimnazjum nr 6 na rok szkolny 2016/2017 - POBIERZ

Wzór zgłoszenia do obwodowego Gimnazjum nr 6 na rok szkolny 2016/2017 - POBIERZ  - Office Word 2007

II.  INFORMACJE  DLA  ABSOLWENTÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ZAMIESZKAŁYCH POZA  OBWODEM  GIMNAZJUM  NR 6

1. Do klasy pierwszej gimnazjum mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły na podstawie wniosku złożonego przez rodzica w sekretariacie szkoły po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. . Rekrutacja do gimnazjum odbywa się w sposób elektroniczny. Adres naborowej strony internetowej – www.dabrowagornicza.gimnazja.vnabor.pl

Wzór wniosku znajduje się poniżej  oraz jest dostępny w sekretariacie szkoły.

POBIERZ WNIOSEK

Wnioski wraz z dokumentacją można składać od 6 maja do 10 czerwca 2016 roku.

Wypełniając wniosek kandydat wymienia wybrane przez siebie gimnazja wskazując kolejność w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę  następujące kryteria  i przyporządkowana im punktacja:

 

L.P.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania/sposób przeliczania punkty rekrutacyjne

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Wynik sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust.1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty

40 pkt.

Wynik przedstawiony w procentach części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu pomnożony przez 0,2

 

W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 z ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczególnych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r., z poz. 1942)

Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

 

 

 

 

 

 

Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub części sprawdzianu oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa

30 pkt.

Celujący – 6pkt.

Bardzo dobry – 5 pkt.

Dobry – 4 pkt.

Dostateczny – 3 pkt.

Dopuszczający – 2 pkt.

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4.

Ocena zachowania

3 pkt

Wzorowe – 3 pkt.

Bardzo dobre – 2 pkt.

Dobre – 1 pkt.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

5.

Finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego/ matematyki

10 pkt

5 pkt. za konkurs

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

6.

Kontynuacja nauki w gimnazjum pierwszego wyboru znajdującego się w zespole szkół, którego uczniem jest kandydat

3 pkt

Oświadczenie w treści wniosku

7.

Kandydat posiada rodzeństwo w gimnazjum pierwszego wyboru w roku szkolnym, w którym rozpoczyna naukę

2 pkt

Oświadczenie w treści wniosku

8.

Wielodzietność rodziny kandydata

1 pkt

Oświadczenie w treści wniosku

9.

Niepełnosprawność kandydata

1 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt

Orzeczenie o stopniu lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

11.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt

orzeczenie o stopniu lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

12.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

13.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

1 pkt

Prawomocny wyrok sadu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  z jego rodzicem

14.

Objęcie kandydata pieczą zstępczą

1 pkt

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

III. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

   Po zakończeniu zajęć dydaktycznych kandydat, który złożył wniosek o przyjęcie do gimnazjum  jest zobowiązany w terminie:

od 24 CZERWCA 2016 r. do 28 CZERWCA 2016 r. uzupełnić swój wniosek poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu OKE.
 
do 30 CZERWCA 2016 r. komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację złożonych wniosków.
 
15 LIPCA 2016 r. komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej. Lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej w terminie od 15 LIPCA 2016 r. do 20 LIPCA 2016 r. zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (o ile oryginały tych dokumentów nie zostały złożone wcześniej).
 
22 LIPCA 2016 r. komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej. Lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

IV. DODATKOWE PROCEDURY

    Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych uczniów. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna.

   Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem   o uzasadnienie.

   Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

   Dyrektor Szkoły jest organem, który rozpatruje odwołanie rodzica/opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Rodzic ma prawo złożyć odwołanie na decyzję Dyrektora do Sądu Administracyjnego.

   Kandydatów prosimy o dołączenie do zgłoszenia i wniosku wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej lub z sekretariatu szkoły) oraz zdjęć (2 szt. opisane: imię  i nazwisko, data urodzenia) w celu wydania legitymacji szkolnej.

ANKIETA DO GIMNAZJUM - POBIERZ